Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych 2018

Jak uzyskać status zakładu pracy chronionej (ZPChr)?

niepełnosprawny pracownik w firmieFirmy Równych Szans mają na celu przede wszystkim umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywną działalność na rynku pracy. Jak każdy z nas wie, praca pozwala nam nie tylko utrzymać siebie i rodzinę, ale przede wszystkim daje nam satysfakcję i możliwość realizowania swoich pasji, ambicji, możliwość rozwoju i poznawania nowych ludzi. A osoby niepełnosprawne, które mają różne ograniczenia, także potrzebują uznania, muszą mieć możliwość samorealizacji. Zamykanie się w domu może tylko pogorszyć stan fizyczny i psychiczny takiej osoby. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem, także opinii publicznej, cieszą się problemy osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim problem ich aktywności na rynku zawodowym.

Kampanie i programy na rzecz niepełnosprawnych, także programy europejskie mają na celu ułatwienie ludziom niepełnosprawnym odnalezienie swojego miejsca, odnalezienie wymarzonej pracy, a przez to, dają im możliwość normalnego, godnego życia w społeczeństwie. Coraz więcej pracodawców, nie tylko tych prowadzących zakłady pracy chronionej, ale także zwykłych przedsiębiorstw odkrywa dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą zatrudnianie w szeregach swoich pracowników osób z dysfunkcjami. Są to nie tylko korzyści materialne, w postaci dotacji, refundacji, całkowitych lub częściowych zwrotów kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska pracy, ale przede wszystkim są to długotrwałe korzyści dla całej firmy wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

 

 

DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

Prawa pracownika niepełnosprawnego są większe od praw zwykłego pracownika, mimo obaw pracodawców, nie są one zbyt uciążliwe. Natomiast większości przypadków okazuję się, że niepełnosprawna osobo jest tak samo dobrym, a nawet lepszym i bardziej wydajnym pracownikiem. Jej zaangażowanie, poświęcenie wynikające z możliwości rozwijania swoich pasji, z możliwości spotykania się z innymi ludźmi i samodzielnego zarabiania na swoje utrzymanie, przekładają się na efektywne wykonywanie powierzonych zadań. Każdy pracodawca, który pragnie przyjąć do pracy osobę niepełnosprawną, może liczyć na pomoc dla firm Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a każda osoba niepełnosprawna, która pragnie podjąć pracę, może szukać pomocy w swoim urzędzie pracy, a także na stronach internetowych różnych instytucji zajmujących się integracją osób niepełnosprawnych.

 

JAK UZYSKAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ?

Uzyskanie przez firmę statusu zakładu pracy chronionej wiąże się z licznymi formalnościami i z koniecznością spełnienia wielu wymogów. Poniżej opisujemy, co zrobić i jakie spełnić warunki, by taki status otrzymać.Decyzję w sprawie przyznania danemu zakładowi statusu zakładu pracy chronionej (oczywiście na wniosek firmy) wydaje wojewoda na czas określony – okres 3 lat – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami).
Wymogi do spełnienia dotyczą przede wszystkim ilości etatów przypisanych przez pracodawcę osobom niepełnosprawnym, przystosowania pomieszczeń zakładu dla niepełnosprawnych oraz zapewnienia odpowiedniej opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej.
Pracodawca, aby móc stworzyć zakład pracy chronionej musi prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy i zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników na pełny etat, przy czym musi też: utrzymywać przez okres minimum 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do wojewody wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50% (a wskaźnik pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to min. 20%), chyba że co najmniej 30% to osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 

STWORZENIE ODPOWIEDNICH MIEJSC PRACY

Poza tym pomieszczenia zakładu ubiegającego się o status zakładu pracy chronionej koniecznie trzeba dostosować do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględnić potrzeby niepełnosprawnych pracowników (różne w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności). W ZPChr musi być także zorganizowana doraźna i specjalistyczna opieka medyczna i rehabilitacyjna.
NAPISZ DOBRY WNIOSEK – KROK PO KROKU

Krok1
Wniosek o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej powinien zawierać dane firmy, informację o prowadzonej działalności gospodarczej (rodzaj, profil działalności itd.), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych.

Krok2
Będą potrzebne również tabele ilustrujące zatrudnienie za okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy, zaświadczenie z Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzające, że pomieszczenia zakładu spełniają stawiane im wymogi, dokumenty opisujące i potwierdzające sposób, w jaki zakład chce zapewnić niepełnosprawnym opiekę medyczną i usługi rehabilitacyjne, czyli np. umowy z placówka medyczną bądź umowy o pracę z pracownikami medycznymi itd.
Mimo tej całej biurokracji o status zakładu pracy chronionej często warto się postarać. Wiąże się to bowiem z licznymi korzyściami takimi, jak: dofinansowania do zaciągniętych kredytów bankowych, zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych, ulgi podatkowe dla zatrudniających niepełnosprawnych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Udostępnij na: