Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bti/public_html/012.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Przykładowe wypowiedzenie umowy zlecenia 2018

Wzór rozwiązania umowy zlecenia

rozwiazanie-umowyUmowa zlecenie to obecnie jedna z popularniejszych form zatrudnienia, która reguluje stosunki między pracownikiem oraz pracodawcą. To oczywiście nie jedyna umowa, z którą możemy zetknąć się dzisiaj na rynku pracy. Popularne są także inne rodzaje umów cywilnoprawnych, takie jak umowa o dzieło czy umowa agencyjna. Jednak to umowa zlecenie jest zawierana najczęściej – i to nie tylko z uczniami czy studentami. Umowa zlecenie może zostać zawarta na określonych warunkach również z emerytem lub rencistą.

Umowa zlecenie charakteryzuje się przede wszystkim przyjęciem zlecenia, które może stanowić wykonanie określonej czynności lub usługi. Taka umowa nie musi zostać zawarta na piśmie, jednak dla celów dowodowych znacznie lepiej jest posiadać ją w formie pisemnej (najlepiej po jednym egzemplarzu dla osoby dającej zlecenie i przyjmującej wykonanie zlecenia).

Umowa zlecenie w odróżnieniu od umowy o pracę jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Taką umowę także można wypowiedzieć. Przyczyny rozwiązania umowy zlecenie mogą być różne – niekiedy może to być czynnik losowy od nas niezależny, ale często powodem wypowiedzenia jest po prostu chęć zawarcia umowy z innym podmiotem, na korzystniejszych dla nas warunkach.

Rozwiązanie umowy zlecenie powinno odbywać się na piśmie. Co więcej, umowa zlecenie może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron. Takie wypowiedzenie, by jednak było skuteczne, musi zostać doręczone drugiej stronie w ten sposób, by mogła się ona zapoznać z treścią rozwiązania.

Oto przykładowy wzór rozwiązania umowy zlecenie:

…………………. dnia

……….. r.

…………………………………

…………………………………

(dane osoby przyjmującej zlecenie)

 

…………………………………..

…………………………………..

(dane osoby dającej zlecenie)

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA NR……

Niniejszym wypowiadam umowę numer ……………………….. (numer umowy zlecenie), która została zawarta dnia ……………………….. r. (dokładna data podpisania umowy) pomiędzy ……………………. (dającym zlecenie) a ………………………(przyjmującym zlecenie).

Przyczyną wypowiedzenia umowy jest: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

Z poważaniem

…………………………………
(czytelny podpis osoby przyjmującej zlecenie)

Umowa zlecenie wygasa w momencie, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu dotrze do adresata, który zapozna się z jego treścią.

Udostępnij na:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *